عصر حاضر به واسطه قدرت ارتباطی اش، همه انسان ها به ویژه محققان از جمله دین پژوهان را به طور غیر مستقیم گرد هم جمع و با هم مرتبط نموده و موضوعات و مسائل قابل تحقیق را روزافزون و دو چندان کرده است. امروزه یک مساله جدید پیرامون دین و باورهای دینی، به سرعت در اختیار همگان قرار می گیرد و این امر اقتضاء دارد تا مسئولان، محققان و همه کسانی که توانایی مدیریت در حوزه تحقیق و پژوهش را دارند به وظیفه خود عمل نمایند و از فرصت پیش آمده در جهان کنونی_ارتباط سریع میان محققان_ بر اساس تلاش های پژوهش محور در دفاع و تبیین باورهای دینی استفاده نمایند.لذا دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران در عمل به این وظیفه خطیر اقدام به چاپ مجله کاوش های دینی نموده است تا تلاش محققان را در اختیار جویندگان تشنه حکمت و معرفت قرار دهد. امید که مقبول طبع صاحب نظران این حوزه واقع شود.

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-240 

شناسنامه نشریه