دوفصلنامه کاوش‌های فلسفه دین (JRE) - مقالات آماده انتشار