تأملی انتقادی درباب رویکرد اگزیستانسی سورن کی یرکه گور به دین و کاربردهای آن برای تربیت دینی

نوع مقاله : مقاله ترویجی