سقانفار؛ نماد معماری اسلامی: کارکردهای دینی و اجتماعیِ سقانفار در مازندران

نوع مقاله : مقاله ترویجی