درباره نشریه

پژوهشنامه کاوش های دینی از جمله نشریاتی است که در نظر دارد تا در حوزه دین شناسی و دین پژوهی، از پژوهش های محققان سراسر کشور استفاده نموده و گامی در جهت نشر حقایق ناب الهی برداشته و آنرا در اختیار تشنگان حقیقت قرار دهد. لذا مقالات محققان در حوزه دین توسط اعضای هیئت تحریریه قابل بررسی خواهد بود.