دوفصلنامه کاوش‌های فلسفه دین (JRE) - اهداف و چشم انداز