اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حبیب الله حلیمی جلودار

قرآن و متون اسلامی دانشیار

jloudarumz.ac.ir

سردبیر

رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین سردبیر

dr.azadboniyahoo.com

مدیر اجرایی

سید ابراهیم حسینی بیجی کلا

فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناس پژوهشی

sami19840yahoo.com
01135302503

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر ایزدی فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد

ali85akbaryahoo.com

سید مرتضی حسینی شاهرودی

فلسفه وحکمت اسلامی استاد

shahrudium.ac.ir

قاسم کاکایی

فلسفه وحکمت اسلامی استاد

gkakaierose.shirazu.ac.ir

حمید پارسا نیا

فلسفه وکلام اسلامی دانشیار

h.parsaniayahoo.com

منصور ایمانپور

فلسفه وکلام اسلامی دانشیار

man3imayahoo.com

رمضان مهدوی آزادبنی

فلسفه دین دانشیار گروه فاسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران

dr.azadboniyahoo.com

دبیر تخصصی

مهران رضائی

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران

m.rezaeeumz.ac.ir