دوفصلنامه کاوش‌های فلسفه دین (JRE) - واژه نامه اختصاصی