دوفصلنامه کاوش‌های فلسفه دین (JRE) - فرایند پذیرش مقالات